Retibucions del membres del Consistori

Títol Calendari Resum Etiquetes
Retribucions dels membres del Consistori 12/02/2015 De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l... Retibucions del membres del Consistori, govern, ajuntament